Villkor för annonsering

VILLKOR FÖR ANNONSERING I NTM:s TRYCKTA OCH DIGITALA MEDIER

Genom beställning och/eller köp av annons genom NTM Media AB, org. nr 559331-8313 eller något av våra koncernbolag (koncern benämns vidare i dokumentet NTM, accepterar du (”Annonsören”) NTM:s vid var tid gällande villkor för annonsering i NTM:s tryckta och digitala medier (”Villkoren”).

I NTM koncernen ingår NTM Media AB som är ansvarig part för försäljning av marknadsföring och annonsering via våra morgontidningar och dess digitala upplagor; Norrköpings Tidningar, Corren, MVT, Vimmerby Tidning, Västerviks Tidningen, Kinda-Posten, Folkbladet, UNT, Enköpings-Posten, Norran, NSD, Norrbottens-Kuriren, Piteå-Tidningen, Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, Södermanlands Nyheter, Strengnäs Tidning, Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren.

NTM Media AB har rätt att ensidigt ändra Villkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att de ändrade Villkoren har meddelats Annonsören genom att ha hållits tillgängliga på ntmmedia.se/villkor

Med beteckningen ”Part” nedan avses antingen NTM Media AB eller Annonsören och med beteckningen ”Parterna” avses NTM Media AB och Annonsören gemensamt.

1 ANNONSMATERIAL OCH TEKNISKA MATERIALSPECIFIKATIONER

1.1 NTM Media AB kan på uppdrag av Annonsören producera annonsmaterial och annat underlag till sådan annons som skall införas i något av NTM Media AB :s tryckta eller digitala medier efter beställning av Annonsören (”Annonsen”) eller ändra Annonsörens befintliga annonsmaterial.

1.2 Priser för av NTM Media AB producerat eller ändrat annonsmaterial framgår av NTM Media AB vid var tid gällande prislista för annonsering i NTM Media AB tryckta medier på respektive titels hemsida under ”Annonsera” eller i anslutning till bokningstjänst av self service för annonsering.

1.3 För det fall Annonsören vill använda eget annonsmaterial hänvisar NTM Media AB till dess tekniska materialspecifikationer för annonser i NTM Media AB tryckta medier – (”Materialkrav”) som finns tillgänglig på annonsinskick, och andra krav som NTM Media AB från tid till annan tillämpar för annonsering i dess tryckta medier.

 2 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

2.1 Annonsören ansvarar för att dess annonsmaterial såsom skisser, ritningar och annat underlag för Annonsen stämmer överens med och uppfyller de krav som uppställs i Materialspecifikationen och andra krav som NTM Media AB från tid till annan tillämpar för annonsering i dess tryckta och digitala medier.

2.2 Annonsören ansvarar för att annonsmaterial är NTM Media AB tillhanda i enlighet med de tidsramar som anges i Materialspecifikationen om Parterna inte har avtalat annat.

2.3 Annonsören ansvarar för att Annonsen är förenlig med vid var tid gällande lagstiftning, författning, av myndighet lämnad föreskrift, andra regler eller god sed inom Annonsörens bransch och för aktuellt media.

2.4 Annonsören ansvarar för att Annonsen inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärken eller annan immaterialrätt.

2.5 Annonsören ansvarar för att Annonsen innehåller uppgifter såsom namn, firma och kontaktuppgifter till Annonsören som möjliggör för läsaren av Annonsen att identifiera Annonsören som avsändare av densamma. NTM Media AB förbehåller sig rätten att annonsmarkera Annonsen. För Annonser vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför kommande Annonser – så kallade teasers – behöver uppgifter såsom namn, firma och kontaktuppgifter till Annonsören inte finnas med i Annonsen. I övrigt vad avser innehåll i och utformning av Annonsen hänvisar NTM Media AB till bestämmelserna i marknadsföringslagen, andra regler och god sed inom Annonsörens bransch och för aktuellt media.

2.6 Annonsören ansvarar för eventuell skada som NTM Media AB åsamkas genom att Annonsen inte uppfyller kraven under denna punkt 2 eller NTM Media AB gällande regler enligt Materialspecifikationen och Prislistan.

2.7 NTM Media AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och sin personuppgiftsspolicy. Annonsören ansvarar för att tillse att enskilda personer som agerar för Annonsören och lämnar personuppgifter till NTM Media AB i samband därmed, såsom exempelvis Annonsörens uppdragstagare och anställda, informeras om NTM Media AB personuppgiftsbehandling och personuppgiftsspolicy. Parterna är överens om att var och en av parterna är personuppgiftsansvarig för sin respektive behandling av personuppgifter.

3 PRISER

Priser för framtagande och ändring av annonsmaterial för Annonsen och priser för annonsering i NTM Media AB tryckta medier framgår av Prislistan och pris för tjänst i selfserviceportal om inget annat överenskommits mellan Parterna. Det är de priser som anges i Prislistan eller framgår vid self servicebokning vid dagen för Annonsens införande som gäller för annonsering i NTM Media AB tryckta medier. 

4 BETALNING

4.1 Betalning sker av Annonsören till NTM Media AB enligt överenskommelse för tjänst. Vid nyttjande av self service bokning och köp sker betalning med kontokort eller Swish via partner Swedbank Pay. swedbankpay.se/dataskydd Pris enligt prislista som gäller vid dagen för införande av Annonsen eller gällande offert. Mervärdesskatt och eventuella andra skatter tillkommer om inte annat framgår av Prislistan eller av fakturan.

4.2 Vad som gäller vid Annonsörens dröjsmål med betalning framgår av köpevillkor för tjänst eller gällande faktura.


5 LEVERANS OCH REKLAMATION

5.1 Annonsören skall vid sin beställning av Annonsen eller senast i samband med bokningstillfället till NTM Media AB ange placering om sådan begärs och önskat datum för Annonsens införande samt vilket annonsutrymme som Annonsen skall ha i enlighet med Materialspecifikationen.

5.2 NTM Media AB skall på uppdrag av Annonsören producera annonsmaterial enligt de priser som framgår av Prislistan om inget annat överenskommits mellan Parterna.

5.3 NTM Media AB skall om Annonsen uppfyller kraven i punkt 2 om möjligt införa Annonsen på av Annonsören begärt datum, placering och annonsutrymme. För det fall NTM Media AB inför Annonsen med annan placering och/eller på annat annonsutrymme än Annonsören begärt gäller följande, 

(i) om NTM Media AB inför Annonsen på en placering och/eller utrymme vars pris enligt Prislistan är högre än den placering och/eller utrymme som Annonsören begärt skall Annonsören endast betala priset enligt Prislistan för den placering och/eller utrymme som Annonsören begärt; eller

(ii) om NTM Media AB inför Annonsen på en placering och/eller utrymme vars pris enligt Prislistan är lägre än den placering och/eller utrymme som Annonsören begärt skall Annonsören endast betala priset enligt Prislistan för den placering och/eller utrymme som Annonsen införts på.

5.4 Om Annonsörens annonsmaterial inte stämmer överens med angivna annonsutrymmen, uppfyller kraven i Materialspecifikationen eller andra krav som NTM Media AB från tid till annan tillämpar äger NTM Media AB rätt att,

(i) ändra Annonsörens annonsmaterial till Annonsen,

(ii) införa Annonsen med annan än av Annonsören begärd placering, och

(iii) införa Annonsen på annat än av Annonsören beställt utrymme.

5.5 NTM Media AB är inte återbetalningsskyldigt för det fall Annonsen av orsak som anges i punkten 5.4 ändrats eller införts med annan placering eller på mindre utrymme än vad Annonsören beställt.

5.6 Annonsören ansvarar för eventuell skada som åsamkas NTM Media AB med anledning av att Annonsen inte kan införas om detta beror på Annonsörens bristande uppfyllelse av Villkoren.
NTM Media AB förbehåller sig rätten att neka återbetalning av annonskostnaden om annonsen strider mot villkoren. 

5.7 NTM Media AB ansvarar inte för uteblivet införande av Annonsen eller fel i Annonsen om detta beror på externa nyhetshändelser eller på andra förhållanden utanför NTM Media AB kontroll. I annat fall är NTM Media AB ansvar begränsat till ett belopp motsvarande Annonsörens annonskostnad för Annonsen och endast för införandet av Annonsen. Avvikelser och variationer i Annonsen som enligt en fackmannamässig bedömning endast utgör mindre avvikelse eller variation från prov, annonsmaterial eller liknande utgör inte fel i Annonsen.

5.8 Om Annonsören till följd av fel i Annonsen vill reklamera densamma skall sådan reklamation ske till Annonsörens kontaktperson på NTM Media AB. Eller till NTM Kundservice på kundcenter@ntm.se eller telefon: 075-245 6000 öppet 8:00-15:00 vardagar. Och vara NTM Media AB tillhanda senast sju (7) arbetsdagar efter att Annonsen infördes första gången. Om Annonsören vill reklamera mot NTM Media AB faktura skall sådan reklamation ske omgående dock senast inom fjorton (14) dagar från fakturadatum.

5.9 Annonsören äger inte rätt att reklamera Annons om Annonsören lämnat annonsmaterial till NTM Media AB vid senare tidpunkt än de tidsramar som anges i Materialspecifikationen eller om Annonsören godkänt korrektur som ligger till grund för Annonsen om Parterna inte har avtalat annat.

6 AVBOKNING

6.1 Avbokning av Annonsen skall ske till Annonsörens kontaktperson på NTM Media AB eller vid brådskande ärenden till NTM Kundservice telefon: 075-245 6000 öppet 8:00-15:00 vardagar. Eller om stöd finnes i self service tjänst (viss typ av annonsering). Avbokningen skall vara NTM Media AB tillhanda i enlighet med de tidsramar som anges i Materialspecifikationen om Parterna inte har avtalat annat.

6.2 Om Annonsen avbokas vid en senare tidpunkt än de tidsramar som anges i Materialspecifikationen och Parterna inte har avtalat annat är Annonsören fullt ut ersättningsskyldig för Annonsen.

6.3 Vid avbokning av annonskampanj kan mellan Parterna överenskommen rabatt för beställd och/eller köpt annonskampanj komma att justeras av NTM Media AB. För det fall de av NTM Media AB angivna förutsättningarna för rabatt inte längre föreligger efter Annonsörens avbokning kan den av NTM Media AB lämnade rabatten helt utebli.

7 NTM Media AB:s RÄTT ATT VÄGRA ANNONS

7.1 Ansvarig utgivare har rätt att vägra införande av Annonsen enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen varför NTM Media AB förbehåller sig rätten att vägra införa Annonsen.

7.2 NTM Media AB förbehåller sig även rätten att vägra införa Annonsen om Annonsen till innehållet inte stämmer överens med de krav som NTM Media AB från tid till annan tillämpar för annonsering i dess tryckta och digitala medier.

8 ÄGANDERÄTT

8.1 NTM Media AB innehar inte någon äganderätt till Annonsörens annonsmaterial.

8.2 För sådant annonsmaterial som producerats av NTM Media AB på uppdrag av Annonsören och som betalats av Annonsören enligt fakturaunderlag tillkommer äganderätten Annonsören.

8.3 För övrigt av NTM Media AB producerat annonsmaterial och ändringar av Annonsörens annonsmaterial som inte betalats av Annonsören tillkommer äganderätten NTM Media AB.

9 FORCE MAJEURE

Part är befriad från ansvar för det fall fullgörandet av någon förpliktelse enligt avtalet förhindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter utanför Parts kontroll, exempelvis myndighetsåtgärd, arbetskonflikt, krig, brand, översvämningar, andra naturkatastrofer även som alla omständigheter i övrigt som föranleder driftstörningar hos Part, Parts leverantörer eller Parts verksamhet i allmänhet. Part är skyldig att, utan fördröjning, informera den andra Parten om förekomsten, längden och upphörandet av force majeure för att Part skall vara befriad från ansvar.


10 ÖVERLÅTELSE

Dessa Villkor och de rättigheter och skyldigheter som följer genom Annonsörens beställning och/eller köp av Annonsen, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av Annonsören. Det står dock NTM Media AB fritt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.